Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS
Dades identificatives de l'entitat gestora del lloc web

ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L. ("Aramark")

Carre Aribau nº 200, planta 5ª
08036 Barcelona (España)
Adreça de correo electrònic: elgustodecrecer@aramark.es
N.I.F. nº B-6O359726
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 38.380, foli 178, full núm. B-99.598, inscripció 101ª

1. Accés i utilització del Lloc Web
1.1. Accés al lloc web

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés i utilització del lloc web www.elgustodecrecer.es d'Aramark, i té per objecte facilitar als pares d'alumnes ia professors de centres escolars (en endavant, els "usuaris") informació pedagògica , activitats per fer a casa, interessants articles de pedagogs i nutricionistes especialitzats i el menú escolar (en endavant, el "Lloc Web").

L'accés al Lloc Web comporta l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, pel que li preguem que les llegeixi atentament abans de fer ús del mateix. Si no accepta les presents condicions, li preguem s'abstingui d'utilitzar el Lloc Web i el seu contingut.

Així mateix, Aramark posa en coneixement dels usuaris d'aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús podran ser adaptades o modificades en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l'usuari haurà de llegir i acceptar les presents Condicions Generals d'Accés i Ús en cadascuna de les ocasions en que desitgi utilitzar el Lloc Web.

1.2. Utilització del lloc web

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, i es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació continguda en el mateix, amb total subjecció a la normativa que sigui d'aplicació.

1.3. Menors d'edat

El lloc web conté espais dirigits expressament a menors d'edat així com espais específics per als pares en què se'ls informa de les recomanacions en relació a la seguretat i privacitat, recomanacions que haurien de transmetre als menors per educar-los en la utilització d'aquest canal de comunicació.

Com Internet és un mitjà que fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per als menors, s'informa que existeixen mecanismes i en particular programes informàtics de filtratge i de bloqueig, que permeten limitar l'ús dels continguts disponibles.

Aramark garanteix la protecció del menor quant als continguts i activitats d'oci que es proposen en el Lloc Web.

2. Responsabilitat de Aramark respecte a la informació continguda en el Lloc Web
2.1. Funcionament del lloc web

Aramark fa els seus millors esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc Web degudament actualitzats. No obstant això, Aramark no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés al Lloc Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats. L'usuari accepta l'anterior i es compromet a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i gaudeixi de la navegació a través del lloc web o gaudi dels continguts i informació pedagògica i de nutrició disponible al mateix.

2.2. Modificacions en l'informació del lloc web

Aramark es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc Web, la seva configuració o presentació.

2.3. Ús de la informació continguda en el Lloc Web

Tant l'accés al Lloc Web com l'ús que pugui fer de qualsevol informació continguda en el mateix, especialment la relativa a la idoneïtat i el bon ús de la informació pedagògica dirigida a pares de nens en edat escolar sobre activitats (jocs i tallers) per fer i interessants articles de pedagogs i nutricionistes especialitzats, que Aramark posa a la seva disposició, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari. En conseqüència, Aramark no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda en el Lloc Web.

Així mateix, Aramark manifesta que (i) la informació i continguts gratuïts, continguts subministrada al web adreçat a famílies, tenen caràcter merament indicatiu, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de qualsevol dany o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, de la utilització per part de l'usuari d'aquesta informació subministrada. En particular, Aramark deixa constància expressa que aquesta informació no constitueix una opinió d'experts emesa amb base a totes les dades rellevants requerits.

Aramark declara que les manifestacions, textos, documents, o altres formes d'expressió que conté la web no reflecteixen necessàriament opinions o posicionaments d'Aramark, sinó que constitueixen una interpretació o opinió del professional autor d'aquesta manifestació, no estant aquestes manifestacions subjectes, necessàriament, al principi d'exactitud o veracitat.

Els pares reconeixen i accepten que el resultat de la seva navegació no ha de ser base única ni principal de qualsevol decisió o activitat per part dels mateixos, no hauria de ser pres com assessorament o consell, i que, de cap manera pot substituir un assessorament personalitzat per part de professionals qualificats en cadascuna de les matèries exposades en les seves consultes.

Per això, Aramark no es fa responsable de les possibles conseqüències que es puguin produir derivats de la informació continguda en el Lloc Web.

Addicionalment, Aramark no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés al Lloc Web.

3. Responsabilitat de l'usuari

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, de manera que respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Aramark pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc Web.

4. Política en matèria d'enllaços d'hipertext (Links)

Aramark no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a llocs web, ni la seva existència implica que avalin, promocionin, garanteixin o recomanin els llocs web enllaçats

Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi al Lloc Web hauran d'obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de Aramark.

5. Política de privacitat i de comunicacions comercials

En el cas que durant la seva navegació, realització de consultes, sol·licituds o simulacions a través del lloc web, l'usuari ens proporcioni dades que tinguin la consideració de dades de caràcter personal, és aplicable el que preveu la política de privacitat i de comunicacions comercials d'Aramark. Aquesta política ha de ser acceptada en qualsevol cas pels usuaris que es registrin en el Lloc Web.

S'hi inclouen els procediments de tractament de dades per notificar absències en la utilització del servei de menjador, on el Col·legi o l'Òrgan de Contractació és el Responsable de tractament de dades i Aramark l'Encarregat de tractament, ja que és un sistema unificat basat en la web (lloc web) d'Aramark.

6. Propietat Industrial i Intel·lectual

1. Tots els continguts del lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d'utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat d'Aramark, o dels seus proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de Aramark i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

2. Tot el programari utilitzat en l'ús i desenvolupament del lloc web és propietat de Aramark o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

3. Les marques, rètols, signes distintius o logotips que apareixen al lloc web són titularitat d'Aramark i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o en el Lloc Web poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.

4. Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat d'Aramark, o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part dels titulars d'aquests continguts.

5. Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del Lloc Web que es realitzi sense l'autorització de Aramark, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual d'Aramark, sancionades per la legislació vigent.

7. Legislació aplicable i jurisdicció

L'accés i utilització del Lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre Aramark i els usuaris del Lloc Web serà dirimida, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

elgustodecrecer@aramark.es

Data actualització: 28 d'octubre de 2021

Consulta aquí el
MENÚ
del teu col·legi